Tipsport Gamechanger Challenge

Pravidla spotřebitelské soutěže Tipsport Gamechanger Challenge

1.1. Spotřebitelská soutěž s názvem Tipsport Chamechanger Challenge (dále také jen „soutěž“) probíhá v jednotlivých kolech během roku 2024, a to v souvislosti s projektem pyramidového turnaje ve smíšených bojových uměních (MMA) s názvem Tipsport Gamechanger.

1.2. Soutěže se mohou zúčastnit spotřebitelé starší 18 let, kteří splňují zákonné a jiné předpisy České republiky pro zřízení herního účtu (uživatelského konta) u společnosti Tipsport.net a.s. nebo již tímto účtem disponují a/nebo splňují zákonné a jiné předpisy Slovenské republiky pro zřízení herního účtu u společnosti TIPSPORT SK, a.s. nebo již tímto účtem disponují a zároveň souhlasí s těmito pravidly v plném rozsahu (dále také jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“).

1.3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k některé ze společností uvedených v bodě 7.1. těchto pravidel či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, cena v této soutěži není platně získána a po takové osobě bude nárokováno její vrácení.

1.4. Pravidla soutěže jsou, není-li výslovně uvedeno jinak, společná pro účastníky soutěže z České i Slovenské republiky. Pravidla jsou vždy dostupná v sídle pořadatele a na internetových stránkách www.tipsportchamechanger.com.

2.1. Cenami (dále také jen „výhry“) v soutěži jsou podíly na celkové dotaci v hodnotě 1.000.000,- € (slovy jedenmilion eur) určených k sázení, které jsou soutěžícím vypláceny v různé hodnotě a množství podle předem určeného klíče.

2.2. Rozdělení cen pro dané kolo soutěže je určeno dodatkem těchto pravidel vždy při vyhlášení každého jedno kola soutěže. Výjimkou je předem stanovená výše hlavní ceny 100.000,- € (slovy stotisíc eur) či ekvivalent v Kč, kterou získá výherce speciálního kola soutěže - finálového eventu.

2.3. Účast v soutěži je zdarma.

2.4. Účast v soutěži je po vstupu do soutěžní sekce na webové stránce tipsportgamechanger.com podmíněna registrací v podobě zadání e-mailového adresy soutěžícího. Ta je ověřena zasláním potvrzovacího linku na zvolený e-mail. Následně je soutěžící povinen uvést unikátní, tedy dosud k registraci k soutěži nepoužité, telefonní číslo, na které obdrží SMS kód. Po správném zadání SMS kódu a potvrzení potvrzovacího linku v e-mailu soutěžícím, je soutěžícímu zpřístupněna účast v soutěži.

3.1. Soutěž probíhá po jednotlivých kolech spojených s turnaji organizace Oktagon MMA, na nichž se v roce 2024 uskuteční zápasy projektu Tipsport Gamechanger. Předpokládaný počet kol je pět. Mimo tento počet stojí speciální kolo – finálový event, které bude ošetřeno vlastními pravidly zveřejněnými nejméně 10 dní před konáním tohoto speciálního kola jako dodatek těchto pravidel, která se tak stanou jejich zveřejněním jejich neoddělitelnou součástí. Soutěžní kolo se nemusí uskutečnit, pokud se na daném turnaji koná pouze jeden zápas projektu Tipsport Gamechanger.

3.2. Konání jednotlivých kol soutěže oznámí pořadatel vždy nejpozději v termínu zahájení takového kola, a to především na webové stránce tipsportgamechanger.com, dále pak na sociálních sítích pořadatele nebo prostřednictvím dalších obvyklých mediálních kanálů.

3.3. Přesná doba konání jednotlivého kola soutěže a počet v něm tipovaných zápasů jsou určeny dodatkem těchto pravidel vždy při vyhlášení každého jedno kola soutěže. Tipované zápasy jsou vybírány přednostně z projektu Tipsport Gamechanger a případně doplněny o další vybrané zápasy turnaje.

3.4. Řádně registrovaný soutěžící dle bodu 2.4. těchto pravidel se do soutěže, resp. jejího jednotlivého kola zapojí tak, že v určeném termínu na soutěžní stránce natipuje alespoň jeden z vybraných zápasů a to tak, že určí jeho vítěze a svůj tip řádně potvrdí. Tipovat lze na všechny zápasy, které v rámci daného kola ještě nezačaly, ale jeden nebo všechny tipy musí být vždy potvrzeny najednou. Tipy lze zpětně upravovat, ale pouze do zahájení nástupu zápasníků v prvním tipovaném zápase daného kola.

3.5. V návaznosti na ukončení příslušného zápasu daného kola a vyhlášení vítěze daného zápasu dojde k vyhodnocení správnosti tipů soutěžících. Mezi správně tipujícími soutěžícími pak proběhne výběr výherců podle principů popsaných níže. V případě, že zápas skončí remízou, která se (i je-li možná) netipuje, jsou za správné tipy k danému zápasu považovány všechny potvrzené tipy.

3.6. Pro účely soutěže se za platný výsledek zápasu považuje výsledek vyhlášený bezprostředně po jeho ukončení. Na případnou pozdější změnu výsledku proto nelze brát zřetel.

4.1. O tom, zda účastník soutěže se správným tipem u daného zápasu získá nebo nezíská výhry, rozhoduje algoritmus, který byl vytvořen pořadatelem soutěže a je znám jen jeho pracovníkům nebo pracovníkům jednotlivých dodavatelů cen, kteří jsou pověřeni zajištěním průběhu soutěže a vázáni přísnou mlčenlivostí. K rozhodnutí o získání nebo nezískání ceny dojde bezprostředně po vyhodnocení daného zápasu. Toto rozhodnutí není žádným způsobem vázáno na konkrétního účastníka soutěže a ve vztahu k jednotlivým účastníkům soutěže je tedy náhodné. Algoritmus je ale vytvořen tak, aby zohledňoval celkový počet správných tipů na vítěze zápasu, přičemž platí, že výherci se u každého jednotlivého zápasu může stát nejvýše 50 % správně tipujících soutěžících.

4.2. V případě, že v rámci jednoho kola soutěže není možné výhercům přidělit všechny výhry určené pro dané kolo soutěže, přesunují se tyto výhry do dalšího kole soutěže. V případě, že po posledním zápase posledního kola soutěže nebude možné výhercům přidělit všechny v té chvíli dostupné výhry, propadají tyto nepřidělené výhry ve prospěch dodavatelů cen.

4.3. Pořadatel je oprávněn algoritmus pro získání cen v průběhu soutěže upravovat, ale vždy tak, aby rozhodnutí o ceně nebylo žádným způsobem vázáno na konkrétního účastníka soutěže a aby byly, pokud možno, do skončení soutěže připsány všechny deklarované ceny.

4.4. Každý správně tipující obdrží e-mailové oznámení o správnosti svého tipu. V soutěžní sekci na webové stránce tipsportgamechanger.com následně spustí animaci nebo obdobný mechanismus, ze které se zároveň dozví, zda získal výhru a pokud ano, v jaké výši. Tato animace je pouze ilustrativní a nemá už žádný vliv na to, jestli se soutěžící stal nebo nestal výhercem.

4.5. Získané výhry v podobě podílů na celkové dotaci budou výhercům obratem distribuovány na jimi potvrzenou e-mailovou adresu prostřednictvím akčních kódů dodavatelů cen, tedy společností Tipsport.net a.s. a TIPSPORT SK, a.s. Tento akční kód opravňuje výherce k získání uvedené hodnoty výhry v kreditech na sázení u jím zvolené společnosti. Využití akčního kódu není nijak omezeno tím, zda je jedná o nově registrovaného nebo dříve registrovaného klienta dané společnosti. Výhry budou bezprostředně po uplatnění akčního kódu připsány na herní účet výherce u jím zvoleného dodavatele cen, a to v bodové hodnotě odpovídající hodnotě v eurech podle převodu uvedeného níže.

4.5.1. Vyhrávajícím účastníkům soutěže, kteří výhru v podobě akčního kódu využijí u české společnosti Tipsport.net a.s., je dosažený podíl na dotaci připsán v Netech na jejich uživatelské konto, přičemž 1 € se rovná 25 Netů (25 Kč na sázení). Nety lze využít ke všem kursovým sázkám, získané výhry jsou připisovány v českých korunách.

4.5.2. Vyhrávajícím účastníkům soutěže, kteří výhru v podobě akčního kódu využijí u slovenské společnosti TIPSPORT SK, a.s., je dosažený podíl na dotaci připsán v Netech na jejich uživatelské konto, přičemž 1 € se rovná 100 Netů (100 eurocentů na sázení). Nety lze využít ke všem kursovým sázkám, získané výhry jsou připisovány v eurech. Nety jsou pro výherce - fyzickou osobu nepeněžní výhrou.

4.6. Všechny akční kódy distribuované v soutěži mají platnost do 31. 1. 2025. V případě, že výherce svůj akční kód do tohoto data nevyužije, propadá jeho výhra bez nároku na náhradu ve prospěch dodavatele cen.

4.7. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací.

4.8. Účastník soutěže svým zapojením do ní, popř. převzetím ceny souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výhry.

4.9. Výhry uplatněné u české společnosti Tipsport.net a.s. budou účastníkům soutěže připsány v hodnotě snížené o odečtenou srážkovou daň z výhry, je-li taková daň předepsána (15 % u výher vyšších než 10 000 Kč).

4.10. Výhry uplatněné u slovenské společnosti TIPSPORT SK a.s. představující pro výherce – fyzickou osobu příjem podle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podléhající platné sazbě daně. Od daně z příjmů je osvobozená výhra do výšky 350 € na jednu výhru. V případě, že nepeněžní výhra přesáhne sumu 350 EUR, může výherce požádat Pořadatele o zaslání oznámení o hodnotě nepeněžní výhry poštou, kterou mu Pořadatel pošle na adresu uvedenou v žádosti jako doporučenou zásilku prostřednictvím pošty.

4.11. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než určenou pořadatelem soutěže. Výhru nelze alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění.

5.1. Jakékoliv reklamace vyplývající z účasti v Soutěži může Soutěžící podávat jen společně s předložením příslušných dokladů zasláním e-mailem na adresu [email protected], a to nejpozději do 48 hodin od chvíle, kdy došlo k reklamované situaci. Veškeré reklamace budou vyřizovány v co nejkratší lhůtě podle pořadí, v jakém byly obdrženy, s přihlédnutím k jejich náročnosti, nejpozději však ve lhůtě 30 pracovních dní.

6.1. Osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami o ochraně osobních údajů.

6.2. V případě získání nejvyšší výhry v daném soutěžním kole je Pořadatel oprávněn vyhrávajícího soutěžícího kontaktovat za účelem pořízení rozhovoru, fotografií nebo audiovizuálního záznamu k jeho účasti v soutěži.

7.1. Pořadatelem soutěže je společnost NERUDA PRODUCTION s.r.o., se sídlem Vajnorská 31, Bratislava-Nové Mesto 831 03, IČO: 47 224 690 (v těchto pravidlech jen „pořadatel“), která na pořádání soutěže dále spolupracuje se spoluorganizujícími společnostmi Tipsport.net a.s., se sídlem Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, IČ: 28178653 a TIPSPORT SK, a.s., se sídlem J. Kalinčiaka 14, Žilina 010 01, IČO: 36 43 6861 (v těchto pravidlech jen „dodavatelé cen“).

7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání či soutěž kdykoliv ukončit bez jakékoliv náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu tipsportgamechanger.com. Účastník soutěže svým zapojením do soutěže vyjadřuje souhlas s jejími pravidly a výslovně potvrzuje, že si je vědom možnosti okamžitého zrušení soutěže pořadatelem a skutečnosti, že v takovém případě končí jeho účast v soutěži bez jakékoliv náhrady. Pořadatel je oprávněn pravidla soutěže změnit či ji bez náhrady jako celek zrušit zejména v případě, že její pravidla budou odporovat příslušným právním předpisům, bude úředně zakázána či provozovatel bude vyzván či mu bude jinak doporučeno dozorovými orgány v závislosti na jejich interpretaci příslušných právních předpisů dopadajících na provozování soutěže, aby soutěž ukončil a dále ji neprovozoval. Za výzvu či doporučení k ukončení soutěže dozorovým orgánem se považuje i situace, kdy bude ve věci soutěže zahájeno jakékoliv správní či soudní řízení či bude zveřejněno úřední stanovisko, analýza či doporučení, které bude v obecné rovině pravidla soutěže považovat za rozporné s příslušnými právními předpisy.

7.3. Bude-li mít pořadatel či provozovatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, jež je v rozporu s těmito pravidly (zejména nesplnění podmínky dosažení věku min. 18 let soutěžícího), podmínkami či zákonnými předpisy.

7.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností nad výkladem těchto pravidel vždy platí výklad pořadatele a konečné rozhodnutí o sporných otázkách je tak vždy na něm.

7.5. V ostatním se průběh soutěže a vztahy mezi účastníkem soutěže a pořadatelem, resp. jednotlivými provozovateli, řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Tím nejsou dotčena ustanovení těchto pravidel upravující či odůvodňující použití jiného právního řádu (zejména pravidla pro otevření a vedení hráčského účtu u jednotlivých dodavatelů cen či pravidla zdanění výher plynoucích ze soutěže).

Tato verze pravidel č. 1 platí od 28. 2. 2024
NERUDA PRODUCTION s.r.o.

Tento dodatek stanovuje přesný průběh 1. kola soutěže.

Zahájení kola
Čtvrtek 29. 2. 2024 v 9:00 hodin.

Ukončení kola
Kolo končí v momentě zahájení posledního uskutečněného z tipovaných zápasů.

Tipované zápasy
Wanliss – Siraj
Nafuka – Bogdanović
Grabinski – Duque
Legierski – Kohout
Lengál – Torres
Paradeiser – Korkmaz
Amirkhani – Machaev
Kincl – Wawrzyniak

Celková dotace 1. kola
100.000,- €

Rozdělení výher pro 1. kolo
1x 5.000,- €
15x 300,- €
50x 100,- €
4275x 20,- €

Tento dodatek pravidel č. 1 platí od 28. 2. 2024
NERUDA PRODUCTION s.r.o.

Dodatek č. 2 pravidel spotřebitelské soutěže Tipsport Gamechanger Challenge

Tento dodatek stanovuje přesný průběh 2. kola soutěže.

Zahájení kola
Pondělí 3. 6. 2024 v 17:00 hodin.

Ukončení kola
Kolo končí v momentě zahájení posledního uskutečněného z tipovaných zápasů.

Tipované zápasy
Korkmaz – Amirkhani
Silva – Gogoladze
Duque – Machaev
Petrášek – Wojciechowski
Legierski – Wanliss
Pokorný – Shem Rock
Zawada – Mazúch
Kozma – Surdu
Vémola – Végh

Celková dotace 2. kola
150.000,- €

Rozdělení výher pro 2. kolo
2x 5.000,- €
25x 300,- €
100x 100,- €
6125x 20,- €

Převedené výhry z 1. kola (dle odst. 4.2. Pravidel)
1x 5.000,- €
2x 300,- €
7x 100,- €
424x 20,- €

Tento dodatek pravidel č. 2 platí od 3. 6. 2024
NERUDA PRODUCTION s.r.o.